GDPR EnergyKids

ENERGY KIDS ( în continuare „platforma”, „Prestator”) a luat naștere din dorința de a hrăni curiozitatea celor mici (și mari), de a-i ajuta să își dezvolte simțul aventuros, de a experimenta lumea prin intermediul jocului, dar și de a crea legături emoționale și un sentiment de încredere între copii și părinte.

Platforma  ENERGY KIDS.ro este proprietatea ENERGY GAMES S.R.L. și este menită a facilita accesul vizitatorilor/utilizatorilor acesteia la serviciile oferite de către Prestator pentru care este posibil să folosim datele dumneavoastră cu caracter personal. Prezentul document însoțește totalitatea rapoartelor născute între ENERGY KIDS și utilizatorii săi, respectiv beneficiarii serviciilor, și informează asupra modului în care are loc prelucrarea datelor cu caracter personal furnizate de către dumneavoastră, în conformitate cu legislația din domeniu în vigoare.

 Prin accesarea platformei de către Utilizator, cât și prin crearea unei rezervări/cont, utilizatorii platformei sunt de acord în mod expres și implicit cu prelucrarea datelor personale furnizate, în scopuri legitime.

În cazul în care Utilizatorul nu este de acord prezentele prevederi, se recomandă încetarea utilizării platformei.

 

ENERGY GAMES S.R.L., persoană juridică română, cu sediul social în loc. Cîmpeni, Vâși, nr. 5A, jud. Alba, nr. înregistrare  J01/18/2016, având C.U.Î. RO 35389220, este operator de date cu caracter personal. Aceste prevederi conţin informaţii importante și este necesară parcurgerea acestora în întregime pentru înțelegerea pe deplin a celor inserate şi asumarea acestora în cunoștință de cauză. 

Vă încurajăm să ne contactați referitor la orice neînțelegere, sugestie sau recomandare referitoare la prezentul clauzele inserate.

 

Colectarea datelor personale se va face numai în scopurile specificate, explicite și legitime. Datele nu vor fi procesate către terți într-o manieră incompatibilă cu acele scopuri. Datele personale vor fi exacte, iar acolo unde este necesar, actualizate.

Procesarea datelor personale se va face într-o manieră legală, corectă și transparentă. Toate datele personale vor fi păstrate confidențial și stocate într-o manieră ce asigură securitatea necesară. Datele personale nu vor fi distribuite persoanelor terțe decât în cazul în care acest lucru este necesar în scopul oferirii de servicii conform acordurilor sau la solicitarea instituțiilor abilitate. Persoanele vizate au dreptul de a solicita accesul la datele personale, rectificarea și ștergerea acestora, împotrivirea sau restricționarea de la procesarea datelor, cât și de la dreptul de portabilitate al datelor.

Date personale înseamnă orice informație care poate fi legată de o persoană fizică identificată sau identificabilă (persoană/subiect): (i) nume, prenume ; (ii) seria şi număr C.I./B.I./pașaport; (iii) date de contact (adresa de e-mail, telefon fix/mobil); (iv) semnătura. Datele menționate intră sub incidenta obligației Operatorului de a păstra secretul profesional în relație cu clientela.

Furnizarea datelor este necesară întrucât, în lipsa acestora nu ne putem îndeplini obligațiile legale (ex.: cele privind cunoașterea clienților, identificare precisă a necesităților) și, în consecință, nu putem realiza analiza necesară pentru încheierea unui contract de prestare de servicii cu dvs. Ulterior, este necesar ca aceste date să fie păstrate și actualizate potrivit prevederilor legale din domeniul spălării banilor și al contabilității.

Scopul colectării datelor personale este cel de a facilita încheierea raporturilor dintre părți, pentru ca Prestatorul să poată oferi serviciile solicitate de către Utilizator.

Aceste date sunt păstrate în siguranță și furnizarea acestor informații personale se face conform legislației în vigoare, către alte persoane fizice și/sau juridice sau alte organisme cărora le pot fi divulgate datele Clientului: (i) către instanțe de judecată, parchete, organe decercetare penală, executori judecătorești, notari publici, în vederea îndeplinirii atribuțiilor legale de către aceștia; (ii) alte societăți de servicii/persoane utilizate pentru administrarea relațiilor contractuale cu clienții, inclusiv în caz de neplată (de exemplu consultanți, contabili, auditori, avocați / cabinete de avocatură, evaluatori autorizați, cenzori, etc.); (iii) autorităților fiscale, autorităților cu rol de supraveghere şi control în domeniul financiar, altor entități cărora datele trebuie să le fie transmise în vederea îndeplinirii unei obligații prevăzute de lege, de un regulament sau de normele comunitare, dacă este cazul.

 Datele transmise către destinatari vor fi adecvate, pertinente și neexcesive prin raportare la scopul în care au fost colectate și care permite transmiterea către un anumit destinatar. Destinatarii menționați mai sus sunt entități/persoane cu sedii în România și/sau în Uniunea Europeană.

Vom utiliza datele personale numai pentru scopul în care acestea au fost colectate și vom stoca datele doar atât cât este necesar pentru scopul mai sus menționat.

Datele sunt păstrate pe întreaga durată a relației contractuale în vigoare, dar și după încetarea acestuia pentru o perioadă de maxim 5 (cinci) ani, având în vedere prevederile legislației în vigoare, precum și din domeniul fiscal și a contabilității.

 Drepturile persoanelor vizate în legătură cu datele personale sunt următoarele, conform legislației în vigoare: 

  • Dreptul de acces la date (art. 15 alin. 1 din Regulament): dreptul persoanei vizate de a obține din partea Operatorului informații cu privire la prelucrarea datelor și o copie a datelor procesate;
  • Dreptul la rectificare (art. 16 din Regulament): dreptul persoanei vizate de a obține de la Operator, rectificarea și/sau completarea datelor cu caracter personal inexacte, respectiv incomplete;
  • Dreptul la ștergerea datelor (“dreptul de a fi uitat”): dreptul persoanei vizate de a obține din partea Operatorului ștergerea datelor cu caracter personal care o privesc, fără întârzieri nejustificate, în situațiile expres prevăzute de lege (art. 17 alin. 1 din Regulament); datele pot fi șterse dacă se aplică vreunul dintre următoarele cazuri: (i) datele nu mai sunt necesare pentru îndeplinirea scopurilor pentru care au fost colectate sau prelucrate; (ii) Persoana Vizată se opune prelucrării datelor care o privesc și nu există motive legitime care să prevaleze în ceea ce privește prelucrarea; (iii) datele au fost prelucrate ilegal; (iv) datele trebuie șterse pentru respectarea unei obligații legale care revine Operatorului; (v) prelucrarea datelor nu este necesară pentru constatarea, exercitarea sau apărarea unui drept in instanța și/sau în alte cazuri prevăzute de lege, în condițiile, limitele și cu respectarea excepțiilor prevăzute de lege.
  • Dreptul la restricționarea prelucrării datelor (art. 18 din Regulament): dreptul Persoanei Vizate de a obține din partea Operatorului restricționarea prelucrării, în următoarele condiții: (i) dacă persoana vizată contestă exactitatea datelor cu caracter personal care sunt iîn posesia Operatorului (restricționarea va avea efect pentru o perioadă care ne va permite să verificăm exactitatea datelor respective); (ii) dacă prelucrarea este ilegală, iar persoana vizată nu dorește ștergerea datelor cu caracter personal, solicitând doar restricționarea utilizării acestora; (iii) Operatorul nu mai are nevoie de datele respective în scopul prelucrării acestora, dar persoana vizată ni le solicită pentru valorificarea unui drept in instanță; (iv) dacă persoana vizată se opune prelucrării datelor, restricționarea va avea efect pe durata necesară să verificăm dacă drepturile Operatorului prevalează asupra drepturilor Persoanei Vizate.
  • Dreptul la portabilitatea datelor (art. 20 din Regulament): dreptul persoanei vizate de a primi datele cu caracter personal pe care ni le-a furnizat, pe care le prelucrăm pentru executarea contractului de finanțare /garanție si pe care le conservăm într-un format electronic; aveți dreptul de a primi aceste date într-un format structurat, utilizat în mod obișnuit si care poate fi citit in mod automat; datele astfel primite pot fi conservate de persoana vizată, pot fi transmise altui prestator de servicii sau, în urma solicitării persoanei vizate, le putem transmite noi către prestatorul de servicii indicat de persoana vizată, dacă acest lucru este fezabil din punct de vedere tehnic.
  •  Dreptul de opoziție (art. 21 din Regulament): dreptul persoanei vizate de a vă opune în orice moment prelucrării datelor personale, din motive legate de situația particulară a persoanei vizate; Operatorul nu va mai prelucra datele persoanei vizate, cu excepția cazului în care demonstrează că are motive legitime și imperioase care justifică prelucrarea și care prevalează asupra intereselor, drepturilor si libertăților persoanei vizate sau că scopul prelucrării este valorificarea unui drept in instanță.

 

În vederea exercitării drepturilor mai sus menționate, Persoana Vizată se poate adresa cu o cerere scrisă, datată și semnată olograf, la următoarea adresa de e-mail: energygames2016@gmail.com sau la sediul Operatorului. Vom răspunde acestor solicitări fără întârzieri nejustificate și, în orice caz, în cel mult o lună de la primirea cererii. În cazul în care este vorba de cereri complexe sau foarte numeroase, acest termen se poate prelungi cu două luni. În acest caz, vom informa Persoana Vizată cu privire la o astfel de prelungire, în termen de o lună de la primirea cererii, prezentând și motivele întârzierii. Ne rezervăm dreptul de a stabili o taxă în cazul cererilor repetate conform Regulamentului.

 În cazul în care comunicăm decizia de a nu lua măsuri în legătură cu cererea Persoanei Vizate sau dacă răspunsul nostru nu este satisfăcător, Persoana Vizată are dreptul de a depune o plângere:

  •  fie la Autoritatea de Supraveghere a Prelucrării Datelor cu Caracter Personal (A.N.S.P.D.C.P.), cu sediul in B-dul G-ral. Gheorghe Magheru, nr. 28-30, Sector 1, cod poștal 010336, București, sub forma unei adrese scrise, la sediul instituției sau prin e-mail la adresa anspdcp@dataprotection.ro;
  •  fie la instanța competentă.